Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaviolethill violethill

September 23 2017

9741 a6ec 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacorazblizej corazblizej

September 22 2017

jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viacorazon corazon
Reposted fromoski oski viaheparyna heparyna
1419 ae19
Reposted fromnyaako nyaako viaprzemeksic przemeksic
8106 a74c 500
Reposted fromtwice twice vialugola lugola
5081 c827
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaasylopath asylopath
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viarenegade4ever renegade4ever

September 20 2017

0486 4e8b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaunmadebeds unmadebeds
3022 b2d8 500

M. Hłasko

Cały problem Hłaski to strach przed banałem życia, banałem studiów, banałem uczenia się, patrzenia na świat i banałem jakiegoś tam szczęścia.
— Andrzej Bobkowski o Marku Hłasko
Reposted frommyname myname viaataga ataga
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakotfica kotfica

September 17 2017

9007 d6fa
Reposted fromretro-girl retro-girl vialove-autumn love-autumn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl