Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

9410 ad8f 500
Reposted fromdafil dafil viagrejpfrut grejpfrut

January 02 2018

Reposted fromFlau Flau viaSkydelan Skydelan
1022 345f
1473 4e7d 500

December 29 2017

Reposted fromFlau Flau viaGunToRun GunToRun

December 28 2017

5358 d6b6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer

December 21 2017

8240 ae05 500
5920 726a

December 19 2017

December 18 2017

1292 3160 500
Reposted fromhagis hagis viaGunToRun GunToRun

December 04 2017

3549 3f3d
Reposted fromferlin ferlin viaszpaqus szpaqus

December 03 2017

8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapengin pengin
2608 4d21 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaotella otella
1434 06f6
Reposted fromC10H12N2O C10H12N2O viaitcouldbeworse itcouldbeworse

December 02 2017

1020 b066 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiindependentt iindependentt
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialekkaprzesada lekkaprzesada
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viaEmisja Emisja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl